Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Álláskeresők részére

A Search4you Kft. (székhely:4700 Mátészalka, Hunyadi utca 16., cégjegyzékszáma: 15-09-090648, a továbbiakban: a „Search4you”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-közvetítői és fejvadász tevékenysége során a munkakeresői adatbázisában szereplő személyek személyes adatait A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató” vagy az „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy Search4you tájékoztatást adjon a szolgáltatásait – elsősorban munkaerő-közvetítésre irányuló szolgáltatásait – igénybe vevő, az álláskeresői adatbázisába felvett ill. fejvadász-tevékenysége kapcsán felkeresett személyek (a továbbiakban: a „Jelöltek”) részére a szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Search4you – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek ill. Jelöltek személyiségi jogait és önrendelkezési jogát – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Jelölt azzal, hogy Search4you jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja, úgy nyilatkozik, hogy a munkaerőpiac aktív szereplője kíván lenni, tudomásul véve, hogy a Search4you részére megadott személyes adatai illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Search4you ügyfelei mint potenciális munkáltatók, illetve azok meghatározott része számára továbbításra kerülhetnek. Amennyiben a Jelölt ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Search4you felé azzal, hogy megszünteti az adatkezeléséhez történő hozzájárulását.

A Jelölt Search4you szolgáltatásait a saját álláskeresése céljából veszi igénybe. Eltérő esetben a Jelölt felel azért, hogy harmadik természetes személyekre vonatkozóan megadott ill. hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez a Jelölt hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Jelölt által megadott ill. megosztott tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, megfelelőségéért és pontosságáért a Jelölt felel. Az adatközlés hiányosságaiért és a hibásan megadott adatokból adódó következményekért Search4you nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben Search4you kifejezetten kizárja.

A Jelölt jogosult a Search4you-hoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni az info@search4you.hu e-mail címen keresztül.

1. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Search4you Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4700 Mátészalka, Hunyadi utca 16.
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-090648
Telefonszáma: +44 444 831 ; +36 30 168 0605
Email cím: info@search4you.hu
Honlap címe: https://www.serach4you.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: Kiss Mária, ügyvezető
Az adatkezelő elérhetősége: info@search4you.hu
A továbbiakban „Search4you” vagy „Adatkezelő”

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDEJE

A KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes adat Adatkezelés célja

Név és egyéb személyazonosító adatok (anyja neve, születési adatok, lakcím) A Jelöltek azonosítása, munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), nyilvántartás Search4you álláskeresői adatbázisában, kapcsolattartás a Jelölttel, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén a jelentkezés elbírálásáról, értesítések további álláslehetőségekről.

E-mail cím kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről

Telefonszám kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről

állampolgárság és külföldi állampolgár esetén tartózkodásának jogalapja munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása),

anyanyelv munkaerő-közvetítés (munkaköri alkalmasság megállapítása)

Jelölt korábbi és jelenlegi munkahelye és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

referencia (nyilatkozó neve, telefonszáma, a referencia szövege) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság megítélése

végzettség, képzési adatok, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

vezetői engedély típusa munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása)

személyiségi jegyek munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

készségeket leíró adatok munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

Amennyiben az álláskeresési folyamat során a jelölt kompetencia-felmérésben vagy interjún vesz részt, a felmérés eredménye, az interjúfeljegyzések valamint a Search4you tanácsadóinak szakmai ajánlása munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

A Jelölt által az önéletrajzában önkéntesen megadott személyes adatok (pl. fénykép, szakmai erősségek) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Search4you ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

Search4you belső pozícióra pályázó jelölt videofelvétele Search4you saját munkaerő-igényének megfelelő jelölt felkutatása, a munkaköri alkalmasságának felmérése és megfelelőség megítélése, jelölt pályázatának elbírálása. Tárolási idő: 12 hónap.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Jelöltek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A Jelölt a Search4you jelölti adatbázisába történő jelentkezése ill. konkrét álláshirdetésre történő jelentkezéssel egyidejűleg megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Search4you a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Search4you a fejvadász-szolgáltatásai teljesítése során a Jelöltek szakmai adatbázisokból beszerzett személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a saját ill. ügyfelei jogos érdekéből kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

Esetlegesen és kivételes esetben az adatkezelés alapulhat arra is, hogy az valamilyen Search4you-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés ideje

Search4you a Jelöltek személyes adatait a jelölti adatbázisban történő regisztrációt követően legfeljebb 4 évig kezeli azzal, hogy a Jelöltek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat az adataik kezeléséhez. Ilyen esetben Search4you törli a jelölti adatbázisából a Jelölt önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

3. ADATFELDOLGOZÁS

Search4you a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – tevékenysége: levelezés, tárhelyszolgáltatás

Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22) tevékenysége: tárhelyszolgáltatás

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Search4you valamint a Search4you -cégcsoportba tartozó társaságok azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. A személyes adatok Search4you munka-erőközvetítési ill. fejvadász szolgáltatásait igénybe vevő, azaz a Jelöltek számára potenciális álláslehetőséget kínáló ügyfelei részére továbbításra kerülhetnek vagy azok számukra hozzáférhetővé tehetők konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén. A belsős pozíciók kapcsán rögzített video interjúk nem kerülhetnek harmadik fél – beleértve Search4you ügyfeleit – számára továbbításra, illetve azok nem lesznek harmadik fél részére hozzáférhetőek. Az adattovábbításról ill. a személyes adatok hozzáférhetővé tételéről Search4you előzetesen tájékoztatja a Jelöltet. Search4you ügyfele, azaz a Jelölt potenciális munkáltatója a Search4you által továbbított ill. hozzáférhetővé tett Jelölti személyes adatokat kizárólag az általa meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatosan, a pályáztatási eljárás sikeres lebonyolítása érdekében és kizárólag az elbírálási folyamat lezárultáig jogosult kezelni. Search4you ügyfele adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság tud tájékoztatást nyújtani.

Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A JELÖLTET MEGILLETŐ JOGOK

A Jelölt az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Search4you -tól, hogy tájékoztassa:

milyen személyes adatait,

milyen jogalapon,

milyen adatkezelési cél miatt,

milyen forrásból,

mennyi ideig kezeli,

Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Jelölt részére, kivéve, ha a Jelölt azt írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Search4you nem ad.

Search4you a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Jelölt részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Search4you az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelölt elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy Search4you az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Jelölt rendelkezésére.

A Jelölt a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Jelölt írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Jelölt által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Jelölt által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelölt e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

A Jelölt írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

a Jelölt vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, és a Jelölt ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelölt igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozással a Jelölti személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelölt hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Jelöltet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Jelölt kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Jelöltre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a Jelölt visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.

A Jelölt a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

A Jelöltnek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Jelölt által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Jelölt a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Search4you rendszerében.

Search4you az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Search4you meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Jelölt kíván élni e jogával. A Jelölt e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Search4you részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Search4you rendszereiből való törlésével, ezért a Jelölt e jogának gyakorlását követően is Search4you rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Az elhunyt Jelöltet megillető jogok más által történő érvényesítése

A Jelölt halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Search4you -nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt Search4you -nál több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen Search4you -val szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.6. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.5. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Search4you a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet, valamint arról, hogy a Jelölt panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Jelölt elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Jelölt másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelöltet kérésére Search4you tájékoztatja e címzettekről.

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó érintett kérelmek további részletszabályai a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező ún. „Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó érintett kérelmek teljesítésének rendjéről szóló szabályzat” tartalmazza.

5.7. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Search4you -tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Search4you jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Jelölt jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A Jelölt jogait érvényesíteni nem tudja, ha a Search4you bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Jelöltet. Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a Search4you -ot terheli. Ha a Search4you részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Jelölt az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Miksa utca 9-11.; https://www.naih.hu) fordulhat vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Jelölt választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. sz. mellékletben szabályozva.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a https://www.search4you.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Jelölttel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Jelölt tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Search4you szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2023. január 01.

Mellékletek:

  1. sz. melléklet: adatvédelmi incidenskezelési szabályzat

  2. sz. melléklet: Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó érintett kérelmek teljesítésének rendjéről szóló szabályzat